Edward K. Meis
4712 Ray Court
Wilmington, NC 28403